بیمارستان تخصصی صدر به آفرين

  • دريافت نوبت  در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن 42614
  • بيمارستان صدر با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و  بخش خصوصی
  • مركز تخصصي بازتواني قلب صدر 2
  • دريافت نوبت در تمام ايام هفته و در كليه ساعات شبانه روز با شماره تلفن 42614

  • بيمارستان صدر با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی

  • مركز تخصصي بازتواني قلب صدر 2


پزشكان بيمارستان صدر به آفرين