​​​​​​​ آغازين كلام...


در شرايط حاکم بر جهان امروزی، از قبيل تسهيل ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات ، در دسترس بودن فناوری های نوين و وجود رقابت بر سر منابع محدود ، رسيدن به اهداف سازمانی با روش های سنتی مديريت را عملاً غير ممکن ساخته است .
مديريت در معنای امروزی آن ديگر محدود به آگاهی از منابع درون سازمان نيست ( که البته اين بسيار ضروری است ) بلکه نياز به نگرشی دارد که نه تنها پيش رو ، بلکه فراگير و همه جانبه توانايی رصد کردن محيط را داشته باشد . مديريت استراتژيک به معنای ديدن و احساس کردن تغييراتی است که نه تنها در محيط اطراف در زمان حال، بلکه درک و پيش بينی وضعيت در آينده را برای مدير ان  فراهم می کند.
لذا بسيار ضروری است که مسئولین و مدیران و تمامی کارکنان بیمارستان ، نه تنها از وضعيت بیمارستان خود ، بلکه از وضعیت ذينفعان و عوامل مؤثری که در محيط اطراف فعاليت می کنند ، چه در حال و چه در آينده مطلع باشند. بنابراين برنامه استراتژيک بیمارستان سندی است که برای سه سال آینده  که هر سال ویرایش خواهد شد در بیمارستان صدر ( به آفرین ) به اجرا در خواهد آمد تا بتوانیم برای رسيدن به اهداف آینده بیمارستان در جهان پر تغيير امروزی از آن استفاده کنیم.
بیمارستان  صدر ( به آفرین ) با توجه به اجرایی شدن استانداردهای اعتبار بخشی و الزام بیمارستان ها به استقرار این نظام در کشور و مطالب ذکر شده فوق ، تدوین برنامه استراتژیک را در دستور کار خود داشته و نخستین برنامه را در سال 1392  تدوین و  ابلاغ نمود و هم اینک اولین  بازنگری  را بصورت جامع تر انجام داده و در اختیار تمامی بخشها ، و احد ها و سایر ذینفعان بنا به صلاحدید قرار می دهد .
اينجانب بعنوان مدیر عامل و نماینده هیات مدیره که مسئولیت مدیریت کلان بیمارستان را بر عهده دارم بر خود لازم می دانم ، با توجه به رسالت و وظيفه ذاتی بیمارستان و چشم انداز تعیین شده ، توسعه مديريت و بیمارستان را بر اساس موارد برنامه استراتژیک و به ويژه استقرار نظام کیفیت بیمارستانی که بر اساس الگوی اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی در کشور در حال اجرا است در تمامی بخشها و واحد ها اجرا نمایم .
به همين مناسبت لازم است که کليه مديران و کارکنان واحدهای مختلف و ذينفعان خارج از بیمارستان ، از راهبردهای تعیین شده در برنامه استراتژیک مطلع باشند و این راهبردها را مبنای تصمیم گیری بعنوان سند کلان ابلاغی بیمارستان ، که در راستای سياست های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ايران می باشد ، قرار دهند .
اميد است اساتيد و پزشکان فرزانه بیمارستان  و کليه عزيزانی که به نحوی اين راهبردها را مرور می نمايند، با ارايه نقطه نظرات انتقادی و ارشادی ، ما را در ادامه اين حرکت بزرگ ياری نمايند.
درخاتمه با سپاس از ؛
كليه همكاراني كه ما را درتدوین این برنامه همراهی نمودند و همه مسئولین و کارکنان که در آینده در اجراي اين برنامه همراه و یاور ما خواهند بود
 


                                                                                                                     دكتر احمدعلی فردوسی
                                                                                                         رئيس هيئت مديره بيمارستان صدر به آفرين