ارتقاء سلامت


ارتقای سلامت، یکی از علوم جدید اما کاربردی در حوزه سلامت است که امروزه بیش از پیش به آن توجه می‌شود. در واقع در یک تعریف ساده، ارتقای سلامت عبارت است از "فرآیند توانمندسازی مردم در شناخت و کنترل عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتارهای سلامت محور و در نتیجه رعایت شیوه زندگی سالم" ​​​​​​​

ارتقاء سلامت مراجعين

ارتقاء سلامت كاركنان

عنوان خدمت مورد نظر
من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم.