مسئولين اداری

سميه محسنی

مسئول پذيرش

ساحره محرم زاده

مسئول تغذيه و رژيم درمانی

سهيلا مرادی

مسئول دبيرخانه - نماينده قانوني بيمارستان

حميدرضا شرفی

مسئول ساختمان و تاسيسات

تقی اسماعيلی

مسئول صندوق

بهروز زندی

مسئول انبار عمومی

قربان قوی نژاد

مسئول حراست

شهرام شاهی

مسئول درآمد ، رئيس شورای اسلامی كار

حسن باقری

مسدول فناوری اطلاعات

حميدرضا طالبی

مسئول تجهيزات پزشكی

اصغر محمدپور كيوانی

مسئول تداركات

طاهره حامد رضوی

مسئول اطلاعات سلامت

سمانه قائد امينی

مسئول دفتر مدير عامل

فرزانه ربيعی

مسئول بهداشت حرفه ای، مسئول بهبود كيفيت

مهشيد خادم حقيقی

مسئول بهداشت محيط

شيدا فرزانه

مسئول حسابداری

مجيد باقری

مسئول كارگزينی

مريم اسدی

مسئول ترخيص

الياس محمدی

مسئول لندری