مسئولين درماني​​​​​​​

پريسا قيلاوی زاده

سرپرستار بخش مردان

رقيه نوزاد

سرپرستار بخش زنان

بنفشه رخساری

سرپرستار درمانگاه

محمد صفایی

سرپرستار اورژانس

فاطمه محمدی

سرپرستار اتاق عمل