مسئولين درماني​​​​​​​


خانم پریسا قیلاوی زاده سرپرستار بخش مردان 
خانم رقيه نوزادسرپرستار بخش زنان 
خانم بنفشه رخساري سرپرستار درمانگاه                         
آقای کوروش خداییان  سرپرستار اورژانس
خانم فاطمه محمدي سرپرستار اتاق عمل​​​​​​​