مسئولين درماني​​​​​​​


خانم پریسا قیلاوی زاده سرپرستار بخش مردان 
خانم رقيه نوزاد سرپرستار بخش زنان 
خانم بنفشه رخساري سرپرستار درمانگاه                         
آقای محمد صفائي سرپرستار اورژانس
خانم فاطمه محمدي سرپرستار اتاق عمل​​​​​​​