مسئولين فنی بيمارستان 

دكتر مسعود بحرانی

مسئول فنی بيمارستان

دكتر اصغر افضل زاده

قائم مقام مسئول فنی بيمارستان

دكتر عليرضا رمضان زاده

مسئول فنی راديولوژی

دكتر عطيه خورسند

مسئول فنی آزمايشگاه

دكتر سارا خوش سرور

مسئول فنی داروخانه