مدیران ارشد


 
 دكتر احمدعلی فردوسی (
رياست هيأت مديره​​​​​​​ )
 احمد رضا خليلي پور رودي ( مديريت داخلي )
 حیدرعزیزی ( مديريت مالي )
 فاطمه محمدي ( مديريت پرستاری) ​​​​​​​