مدیران ارشد بيمارستان 

احمدرضا خليلی

مدير داخلی

يوسف مددی

مدير مالی

كوروش خدائيان

مدير پرستاری