برنامه شيفت صبح كلينيك های بيمارستان صدر (به آفرين)

تخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
متخصص چشمدكتر طوسی 11-09دكتر احمديان 10-08دكتر مختاری 10-08دكتر طوسی 12-09دكتر طوسی 12-09دكتر طوسی 10-09
متخصص چشمدكتر پورمازار 13-11دكتر طوسی 12-11دكتر بشارت 12-10دكتر صفرپور 13-10
متخصص چشمدكتر صفرپور 10-08دكتر بشارت 12-10
متخصص چشمدكتر سيرتی 10-08دكتر شجاعی 13-11
متخصص رتين(شبكيه چشم)دكتر اخلاق پسند 13-11:30دكتر موسوی 12-08
متخصص ريهدكتر مشتاقی 12-09:30دكتر مشتاقی 12-09:30دكتر مشتاقی 12-09:30دكتر مشتاقی 12-09:30دكتر مشتاقی 12-09:30
متخصص قلبدكتر يارمحمدی 12-09:30دكتر يارمحمدی 12-09دكتر مرادی 11-08:30دكتر كديور 11-08دكتر يارمحمدی 12-09دكتر مهدی زاده 12-08
متخصص نورولوژيست (مغز و اعصاب)
متخصص طب فيزيكدكتر توانا 11-09دكتر توانا 11-09
متخصص زناندكتر مشعوف 10-08:30 (يك هفته در ميان)مقدار جدیددكتر تسبيحی 12-10دكتر شيخلو 10-08دكتر متين فر 10-08دكتر جهانگيری 10-08دكتر تسبيحی 11-08
متخصص زناندكتر جهانگيری 10-08:30 (يك هفته در ميان)دكر متين فر 12-10دكتر تسبيحی 12-10دكتر مشعوف 12-10
متخصص زناندكتر صحابی 12-10
متخصص گوش و حلق و بينیدكتر پاشاخانلو 12-08:30دكتر قنبريان 11-08:30دكتر پاشاخانلو 12-08:30دكتر قنبريان 11-08:30دكتر پاشاخانلو 12-08:30دكتر قنبريان 11-08:30
متخصص جراحی عمومیدكتر بابایی 12-10دكتر بابایی 12-10دكتر بابایی 12-10دكتر بابایی 12-10دكتر بابایی 12-10دكتر بابایی 12-10
متخصص داخلیدكتر فروتن 10-08دكتر فروتن 10-08دكتر فروتن 10-08دكتر فروتن 10-08دكتر فروتن 10-08دكتر فروتن 10-08
متخصص اورولوژی (كليه و مجاری اداری)دكتر نقی زاده 10-08دكتر نقی زاده 09-08دكتر رشيدی 13-12دكتر رفعتی 11-09دكتر طاهر 10-09
متخصص عفونیدكتر حقی 09-07:30
پزشك عمومی درمانگاهدكتر افضل زاده 11-08دكتر افضل زاده 11-08دكتر سيدين 11-08دكتر بحرانی 11-08دكتر افضل زاده 11-08دكتر سيدين 12-08
پزشك عمومی اورژانسدكتر بحرانی 12-08دكتر بحرانی 12-08دكتر بحرانی 12-08دكتر افضل زاده 12-08دكتر بحرانی 12-08دكتر بحرانی 12-08 يك هفته در ميان
پزشك عمومی اورژانسدكتر بحرانی 12-08 يك هفته در ميان

برنامه شيفت عصر  كلينيك های بيمارستان صدر (به آفرين)

تخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
متخصص چشمدكتر حسين پور 16-14دكتر خيابانی 18-14 دكتر شهبازی 16-14دكتر خيابانی 16-14دكتر شهبازی 15-13
متخصص چشمدكتر شجاعی 16-14دكتر رحيميان 16-14
متخصص چشمدكتر نوروزی 18-16دكتر شجاعی 16-15
متخصص رتين ( شبكيه چشم )
متخصص ريه
متخصص قلبدكتر نیلچیان 16-14دكتر نیلچیان 16-14دكتر نیلچیان 16-14دكتر باقری 16-14دكتر عادلی 16-14
متخصص مغز واعصابدكتر خسروی 17-15دكتر خسروی 17-15
متخصص طب فيزيكدكتر شيردل17-15:30دكتر شيردل 16-14
متخصص زناندكتر صحابی 16-14
متخصص گوش و حلق و بينی دکتر کاظمی پور16-14
متخصص جراحی عمومیدكتر لادن 16-14دکتر حسینی 16 - 14دکتر عبدالغفاری 16-14دكتر لادن 15-13
متخصص داخلی
متخصص اورولوژی
( كليه و مجاری ادراری )
دكتر رشیدی 15-14دكتر حليمی 16-14
متخصص عفونی
پزشك عمومی درمانگاهدكتر بحرانی 16-14دكتر بحرانی 16-14
پزشك عمومی اورژانسدكتر بحرانی 18-14دكتر افضل زاده 18-14دكتر افضل زاده 18-14دكتر افضل زاده 18-14دكتر افضل زاده 18-14