پذيرش


مسئول واحد پذيرش : شبنم محبوب - كارشناس اسناد و مدارك پزشكي   

شرح وظايف مسئول پذيرش : 

 • رعايت ضوابط تدوين شده جهت تكريم ارباب رجوع و جلوگيري از اتلاف وقت مراجعين
 • اطلاع رساني مرخصي و جابجايي پزشكان به مراجعين، كاركنان واحد پذيرش و ساير واحدهاي مربوطه
 • رعايت كليه موارد خواسته شده ازسوي سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد
 • ثبت وقت اعمال جراحي در سيستم رايانه اي و توجيه بيماران براي تهيه مدارك لازم براي عمل
 • كنترل رعايت استانداردهاي برگه دستور بستري و هماهنگي با پزشكان و تهيه گزارش به مسئول مربوطه
 • نظرخواهي و رفع شكايات مراجعين و كسب رضايتمندي مراجعين
 • درخواست كالا و برآورد مايهتاج ماهيانه
 • آموزش پرسنل تحت سرپرستي و انجام نياز سنجي آموزشي با توجه به دستورالعمل هاي مربوطه
 • برقراري ارتباط منظم با پزشكان ، روساي بخشها و سوپروايزرها
 • تقسيم كار بين پرسنل تحت سرپرستي و نظارت بر نحوه صحيح عملكرد ايشان
 • نظارت بر انجام سريعتر پذيرش بيماران و جلوگيري از ازدحام بيماران در پذيرش
 • ارتباط با مديريت بيمارستان جهت ارائه آماري پذيرش بستري و سرپايي بيماران
 • همكاري با واحد اعتبار بخشي بيمارستان و انجام امور اعتبار بخشي مربوط به واحد پذيرش

شرح وظايف متصدي پذيرش : 

 • اخذ آمار و اطلاعات لازم از ظرفيت پذيرش بيمارستان و اقدام به پذيرش بيمار براساس دستورالعملهاي گردش كار در بيمارستان
 • صدورقبض - تكميل فرمهاي لازم - تشكيل و تكميل پرونده
 • هماهنگي و اقدام براي پذيرش بيماراني كه تحت پوشش انواع بيمه هستند
 • راهنمائي بيماران براي بستري شدن در بخشهاي مختلف با هماهنگي قبلي مسئولان ذيربط و هماهنگي و اقدام براي تعيين وقت و نوبت.
 • پيگيري و كسب اطلاع از ظرفيت پذيرش دربخشهاي مختلف و هماهنگي و تماس با مسئولان بخشها به منظور اعزام بيمار جهت بستري شدن و اقدام به اعزام بيمار به بخشهاي مختلف.
 • تهيه ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارسال آن به قسمتهاي ذيربط و هماهنگي و اقدام براي اصلاح موارد مغاير
 • انجام ساير اموري كه درحدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده ازجانب مافوق ارجاع گردد