تاسيسات


 

مسئول واحد تاسيسات : سيد مجيد زماني - كارداني الكترونيك

شرح وظايف :

 • راهنمايي و كنترل افراد تحت سرپرستي و تقسيم كار بين آنها
 • كمك و همكاري درتعميرات وسايل تأسيساتي مانند ديگ هاي بخار و ...
 • نظارت و همكاري در نصب وسايل تأسيساتي حرارتي و برودتي و موتورها  و پمپ ها و بررسي وضعيت كليه دستگاههاي تأسيساتي بمنظور حصول اطمينان ازكاركرد صحيح وسايل و نظارت بر حسن انجام كار افراد تحت سرپرستي
 • نظارت بر انجام امور عايق بندي لوله كشي و ... به منظور حصول اطمينان از روند صحيح كار
 • نظارت فني و كنترل مصرف در امور تأسيساتي
 • برنامه ريزي درمورد انجام سرويس هاي فصلي و بازديد از بخشهاي مختلف تأسيسات
 • همكاري در تهيه قطعات يدكي و لوازم استوك انبار مورد نياز
 • برآورد اقلام و قطعات يدكي مورد نياز واحد تأسيسات و ارائه پيشنهاد بر مسئول مربوطه
 • ارائه گزارش كار از چگونگي انجام امور و ارائه پيشنهاد هاي ضروري در جهت رفع نقايص
 • انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مسئول
 • تهيه شناسنامه مهندسي از كليه تجهيزات سرمايه اي بيمارستان و اعمال نظارت مديريت بر فرآيند كار و سرويس هاي ادواري و...
 • تهيه نقشه سيستم هاي برق، گاز، آب  و گازهاي طبي
 • نظارت و كنترل بر عمليات سرويس ، نگهداري و احداثات در محور فني  مهندسي در بيمارستان و گزارش اهم مراتب به مديريت
 • نظارت فني بر عملكرد ، سانترال اكسيژن، تصفيه فاضلاب و امحاء زباله و حصول اطمينان از صحت عملكرد دستگاهها و معاينات و سرويس هاي ادواري حسب نياز
 • نظارت مستمر بر عملكرد كليه پرسنل تحت امر تأسيسات و تنظيم شرح  وظيفه براي آحاد پرسنل
 • تقسيم كار پرسنل تأسيسات در شيفت M ، E ، N به گونه اي كه در تمامي شيفتها پرسنل موظف به فعاليت و رفع مشكلات تأسيساتي مركز شود.