تداركات


 

مسئول واحد تداركات : اصغر محمد پور كيواني - ديپلم گرافيك

شرح وظايف :

 • هماهنگي و اقدام جهت تجديد تنخواه گردان و تسليم مدارك به امور مالي
 • مراجعه به مراكز خريد طبق درخواستهاي ابلاغي به منظور انجام خريد با توجه به ضوابط خريد جاري بيمارستان
 • انتخاب جنس براي خريد با درنظر گرفتن به قيمت و كيفيت كالا ، هماهنگي و تأييد متقاضي
 • هماهنگي و اقدام براي تدارك خدمات مورد نياز ضمن طي مراحل اصولي كار شامل استعلام و...
 • بررسي درخواستها از جهت تعيين اولويت خريد
 • هماهنگي و اقدام براي انجام تعميرات مورد نياز طبق درخواست و دستور مقام مجاز
 • هماهنگي و نظارت جهت تحويل اقلام خريداري شده به انبار
 • هماهنگي با تأسيسات و ساير قسمت ها به منظور تأمين خدمات مورد نياز آنها با رعايت ضوابط بيمارستان
 • هماهنگي با مديريت جهت خريدهاي ضروري قبل از ارجاع درخواست به واحد تداركات
 • تكميل مدارك خريد و ارسال به امور مالي جهت تسويه حساب
 • در صورت داشتن نيرو كنترل كارپردازان جهت امور خريد