انبار عمومي


 

مسئول واحد انبار عمومي : بهروز زندي شجاعي - كارداني حسابداري

شرح وظايف :

 • اجراي سيستم انبارداري مصوب سازمان
 • نظارت كلي بر تمام انبارهاي سازمان
 • نگهداري مدارك موجوديهاي واقعي كالاها در موسسات يا سازمان
 • مراقبت و رفع نواقص پرسنلي و تجهيزاتي
 • حفظ و حراست از كليه اجناس تحويل شده به انبار در برابر مخاطرات
 • اطلاع از نوع، مقدار موجودي  انبار در هر موقع از زمان
 • تشخيص اشياء اضافي در انبارها و گزارش نمودن آنها
 • بروز رساني موجوديهاي انبار( ازحداقل و حداكثر مندرج در كارتهاي انبار تجاوز نكند)
 • نظارت در دريافت و تحويل كالا طبق دستورات صادره و تهيه اسناد مربوط به آن
 • مراقبت در بسته بندي حمل و توزين و شمارش كالاها
 • مراقبت در ثبت مدارك و اسناد و دفاتر و كارتهاي انبار
 • برخورداري ازمهارت كافي در امر طبقه بندي، نگهداري، چيدمان اجناس،  ترتيب محل انبارها و كالاها و كد آنها
 • رعايت اصول امانتداري و حفظ منافع سازمان
 • اطلاع از روشها و فنون انبارداري و ابتكار شخصي درتسهيل امور انبارها
 • تهيه صحيح دقيق و به موقع گزارشات هر دوره عملكرد
 • تحويل اجناس خريداري شده و مورد نياز سازمان، رسيدگي و بررسي طبق اسناد و مدارك اوليه
 • صدور برگ درخواست خريد كالا به تداركات
 • مراقبت و نگهداري كالاها از حوادث ازجمله سرقت ، صدمه، ضايعه و حادثه ناشي ازطبقه بندي
 • صدورفرمها از قبيل قبض انبار ، حواله انبار و فرمهاي مرجوعي
 • بايگاني اسناد و مدارك مربوط به انبار
 • تطبيق كالاهاي خريداري شده و تحويل شده به انبار با نمونه اصلي
 • به روز نمودن اطلاعات انبار با استفاده ازسيستم كامپيوتري
 • تهيه ليست اقلامي كه قابل امحا مي باشد جهت ارائه به مسئولين مربوطه
 • تهيه پيش نويس نامه هاي مربوطه به انبار
 • به كار گرفتن مساعي لازم در جهت تكريم و حفظ حرمت ارباب رجوع و پاسخگويي مناسب به آنها
 • انبارگرداني در پايان هر سال مالي انبار موظف است انبارگرداني را با نظارت امور مالي انجام دهد
 • ايجاد نقطه سفارش كالا