تغذيه و آشپزخانه


 

مسئول واحد تغذيه و آشپزخانه : ساحره محرم زاده - كارشناس ارشد تغذيه

شرح وظايف :

 • سرپرستي ، نظارت برتهيه، نگهداري، پخت و توزيع، مصرف غذا با توجه به اصول ايمني بهداشتي و رژيم غذايي با در نظر گرفتن مقررات بيمارستاني
 • نظارت برانتخاب ، سفارش، تحويل و نگهداري مواد غذايي خام و نظارت بر بهداشت مواد غذايي
 • پيشنهاد و انجام آزمايشات لازم از مواد غذايي خام و پخته
 • نظارت بر كار آموزش كاركنان تحت سرپرستي
 • تهيه و تدوين رژيم هاي  خاص غذايي براي بيماران طبق دستور پزشك
 • نظارت و كنترل بر امر سلامت، بهداشت كاركنان شاغل در بخش تغذيه(سالن پخت غذا، توزيع غذا در رستوران)
 • نظارت بر عملكرد شركت پيمانكار تغذيه بر اساس مفاد قراردادي
 • نظارت بر استفاده صحيح از باقيمانده مواد خام و غذاهاي تهيه شده
 • نظارت بر فرآيند تهيه، طبخ، توزيع غذاهاي معمولي و رژيمي منطبق بر اصول علمي و بهداشتي جهت بيماران و جلب رضايت بيمار
 • نظارت بر انبارهاي مواد غذايي، سردخانه ها از نظر موازين بهداشتي و معيارهاي استاندارد
 • دريافت آمار غذاهاي بيماران از بخش ها از طريق سيستم(HIS)
 • جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به غذاي بيماران ، پرسنل و ارائه به مديريت مركز
 • ارزيابي كيفي نحوه و ارائه خدمات غذايي توسط پيمانكار و گزارش به مديريت مركز
 • نظارت بر تأمين تجهيزات مورد نياز بخش تغذيه
 • شركت درجلسات روسا و ساير مسئولين بيمارستان جهت بررسي مشكلات و مسائل و اتخاذ تصميمات لازم
 • آموزش بيمار و بستگان ايشان در زمينه رژيم غذايي بيمار
 • پيگيري و انجام آزمايشات دوره اي (كشت از محيط آشپزخانه)
 • نظر سنجي از بيماران و كاركنان ، همراهان در زمينه كيفيت ، كميت خدمات تغذيه اي  ارائه  شده  و ارزيابي  نظر سنجي ها در جهت ارائه خدمات مطلوبتر
 • اعلام نيازها و پيگيري رفع خرابي در قسمت هاي مختلف(آشپزخانه، انبار، سردخانه ها و....)
 • كنترل كمي مواد غذايي اوليه مورد نياز
 • نظارت بر تهيه غذاي مورد نياز بيماران (معمولي و رژيمي) و پرسنل
 • نظارت بر توزيع غذا در بخشهاي بستري جهت بيماران و سلف سرويس جهت پرسنل
 •  دادن امارها وگزارشات ماهيانه وساليانه به واحد مديريت
 • تهيه فرم مصرفي وكمك در تنظيم وبراورد بودجه ساليانه بيمارستان