كارگزيني


 

مسئول واحد كارگزيني : رويا قليچ خان - كارشناس مديريت دولتي

شرح وظايف :

 • اجراي كليه مراحل و تشريفات ضروري براي استخدام پذيرفته شدگان سازمان.
 • اجراي نظام حقوق و دستمزد ، نظام هاي ارزشيابي مشاغل و صدور احكام حقوق و مزاياي كاركنان .
 • صدور احكام ترفيع حقوقي و شغلي كاركنان بر اساس مقررات و مصوبات ابلاغ شده.
 • اجراي نظام هاي اصلي و فرعي  پرداخت حقوق  و مزايا و ارزيابي حقوق و دستمزد و مزاياي كاركنان در چارچوب نظام ها و مقررات مصوب
 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل بخشنامه ، دستورالعملها ، طرح طبقه بندی مشاغل، مقررات استخدامی، بازنشستگی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان.
 • انجام مکاتبات پرسنلی و استخدامی.
 • تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام، انتقال، افزایش حقوق، ارتقاء، گروه، تغییر عنوان شغلي، مرخصی بدون حقوق، ماموریت آموزشی، برقراری و قطع مزاياي مصوب از سوي سازمان، برقراری ، کاهش و افزایش حق اولاد.
 • پیش بینی نیازهای استخدامی بر اساس تعداد پرسنل خارج شده، آمار نیروی انسانی، پستهای بلا تصدی.
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله، مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی- استخدام آزمایشی ، برکناری از خدمت آزمایشی- صدور حکم قطعی- صدور حکم بازنشستگی.
 • رسیدگی به مسائلی از قبیل ترک خدمت، گزارش به موقع ترک خدمت کارکنان، صدور احکام، آماده به خدمت، اخراج، بازخرید خدمت
 • کنترل، نظارت و توزیع فرم های ارزشیابی و تکمیل تا آخرین مراحل آن.
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی
 • تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام، انتقال، افزایش سنوات، مرخصی ها،مأموریت آموزشی و ....
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی
 • نظارت بر حضور و غیاب پرسنل
 • تشکیل پرونده و انجام امور پرسنل جدید الاستخدام.
 • تهيه و تنظيم جدول حقوقي طرح طبقه بندي مشاغل ، به استناد بخشنامه اعلامي از سوي وزارت كار.

شرح وظايف در خصوص صدور احكام كارگزيني

 • صدور احكام افزايش حقوق و مزاياي اول سال: كارمندان رسمي و قراردادي
 • ايجاد كردن احكام كارگزيني براي كارمندان در طول يكسال
 • اعلام پايان مدت قرارداد پرسنل قراردادي و درخواست تمديد آن از سوي مدير مربوطه و صدورحكم تمديد قرارداد
 • صدور قرارداد انجام كار معين كه پيش‌نويس آن توسط كارشناس كارگزيني آماده شده است.
 • صدور احكام ترفيع، تشويقي، بدون حقوق، مأموريت تحصيلي و غيره طبق نامه نگاري­هاي انجام شده و پيش­نويسهاي آماده شده توسط كارشناس كارگزيني.

شرح وظايف در خصوص امور مرخصيها

 • ثبت مرخصي روزانه، ساعتي، استعلاجي و بدون حقوق پرسنل
 • صدورحكم مرخصي استعلاجي و درموارد بيش ازچهارماه حكم مرخصي صعب العلاج
 • صدورحكم مرخصي زايمان و حكم مرخصي دوران شيردهي براي بانوان باردار
 • اعلام وضعيت مرخصي استفاده شده كارمندان درطول سال و ذخيره كلي مرخصي استفاده نشده بصورت كتبي درپايان هرسال
 • اعلام مرخصي استفاده شده و باقيمانده مرخصي ساليانه بصورت تلفني
 • پاسخگويي به ايرادات پرسنل نسبت به مدت مرخصي استفاده شده
 • كنترل مدت مرخصي استحقاقي استفاده شده مستخدم و اعلام به واحد مربوطه جهت توقف اعطاي مرخصي مازاد بر استحقاقي