بهداشت حرفه اي


 

مسئول واحد بهداشت حرفه اي : فرزانه ربيعي - كارشناس بهداشت حرفه اي

شرح وظايف :

 • تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو بااستراتژي و خط مشي بيمارستان
 • مشاركت در فرهنگ سازي در زمينه خط مشي، استراتژي، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي به كليه پرسنل
 • تهيه و گردآوري (اجراي) مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي مرتبط بابهداشت حرفه اي در بيمارستان
 • تدوين شناسنامه بهداشت حرفه اي بيمارستان شامل نقشه جامع بيمارستان و مكان يابي واحدها، تهيه ليست كليه مشاغل موجود،
 • شناسايي و گردآوري فرآيندها و شرح وظايف به تفكيك بخش و واحدهاي بيمارستاني، تهيه ليست كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاران و كليه كارآموزان و كارورزان
 • برنامه ريزي براي اجراي ارزيابي ريسك كليه مشاغل و تحليل نتايج ارزيابي (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار) و تهيه گزارش
 • نظارت و ارزيابي به منظور انتخاب و عملكرد پيمانكاران (ارايه دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه اي و طب كار) با واحد مربوطه در بيمارستان و تهيه گزارش
 • تهيه و تعيين برنامه ها و اقدمات اصلاحي و پيشگيرانه براساس ارزيابي ريسك و معاينات شغلي انجام شده و اقدام جهت بازنگري آنها.
 • تهيه برنامه و اجراي (پايش و نظارت) بازرسي هاي روتين از واحدها و بخش هاي بيمارستاني براساس سطح ريسك آنها و چك ليست مربوطه و تهيه گزارش براي واحدهاي ذيربط براي پيگيري و اجرا
 • برنامه ريزي و تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار باهمكاري ساير اعضاي مصوب، تهيه صورتجلسات، پيگيري صورتجلسات مطابق آئين نامه مربوطه و ارسال يك نسخه صورتجلسات به مراجع قانوني شامل ادارات كار و مراكزبهداشت مربوطه
 • انجام نيازسنجي آموزشي سالانه از كليه پرسنل بيمارستان و تهيه و تعيين برنامه آموزشي به طرق مختلف و موردنياز.
 • اجراي برنامه آموزشي و ارزشيابي مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان باهمكاري واحدآموزش بيمارستان
 • همكاري در تدوين و اجراي برنامه مديريت بحران و بلايا و شركت دركميته هاي مرتبط در بيمارستان
 • برنامه ريزي و اقدام براي تهيه كتابچه سلامت شغلي و بهداشت حرفه اي
 • اقدام جهت استقرار و راهبري سيستم مديريت موادشيميايي (شناسايي و ارزيابي موادشيميايي موجود و تهيه MSDS كليه موادشيميايي مورد مصرف و استفاده در كليه مكان ها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض در كليه ي مراحل انبارش و نگهداري، مصرف و دفع بهداشتي) به منظور كنترل آلودگي محيط كار، پرسنل و محيط زيست.
 • همكاري با بازرسين بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، معاونت يا شبكه هاي بهداشتي درماني
 • برنامه ريزي براي اجرا و نظارت بر انجام معاينات شغلي (قبل از استخدام، دوره اي و اختصاصي) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين.
 • اقدام جهت آناليز نتايج معاينات شغلي و تهيه برنامه ها و اقدامات اصلاحي و ارايه گزارش
 • نظارت بر عقد قرارداد باپيمانكاران و الزام در رعايت مقررات واحد بهداشت حرفه اي و مطابق با آئين نامه ايمني امور پيمانكاري.
 • همكاري براي ايجاد، اجرا ونظارت بر فرآيند ثبت، بررسي، آناليز و گزارش دهي حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذيربط (مراكز بهداشتي، درماني، اداره كار، تأمين اجتماعي و ... )
 • تعيين و نظارت بر نصب تابلوها و علائم ايمني و هشداردهنده و پوسترهاي اطلاع رساني و آموزشي بهداشت حرفه اي در بيمارستان.
 • تعيين نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزيابي ريسك انجام شده، همكاري و نظارت بر كيفيت آنها براساس فرآيند انتخاب و خريد باواحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي
 • رسيدگي به شكايات، انتقادات و پيشنهادات شاغلين در زمينه مسائل بهداشت حرفه اي و طب كار براساس فرآيند تدوين شده توسط كميته حفاظت فني و بهداشت
 • برنامه ريزي براي طراحي و استقرار سيستم هاي مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست براساس سياست ها و اهداف مديريت ارشد بيمارستان
 • جمع آوري، آناليز و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مورد نياز معاونت/ شبكه ها مراكزبهداشتي درماني و ساير مراجع ذيصلاح.
 • همكاري وتعامل باساير كارشناسان مرتبط (كنترل عفونت، بهداشت محيط و ... ) در پيشبرد اهداف واحد
 • برنامه ريزي و اقدام به منظور به روزرساني اطلاعات و دستورالعمل ها و چك ليست هاي واحد و مستندسازي آنها و اقدام جهت بازنگري آنها.
 • همكاري در تدوين و اجراي سيستم پيشنهادها و نظام تشويق و تنبيه در زمينه اجراي دستورالعمل هاي بهداشت حرفه اي از طريق مديريت -  رياست و يا ساير سرپرستان.
 • برنامه ريزي براي اجرا و تعيين اقدامات، اهداف و برنامه هاي اصلاحي و پيشگيرانه به منظور كنترل و كاهش بيماري ها و حوادث شايع ناشي از كار در بيمارستانها (اختلالات عضلاني اسكلتي، استرس شغلي، نوبت كاري و ... )
 • برنامه ريزي براي اجرا و نظارت بر برنامه هاي بهداشت حرفه اي شامل: ماده 5 قانون مديريت پسماندها، برنامه بهداشت پرتوها (شناسايي، ارزيابي و كنترل مخاطرات پرتوهاي زيان آور در كليه محيط هاي كاري و تهيه روش هاي اجرايي مراقبت از كاركنان در معرض)، ارگونومي، روشنايي، صدا، ايمني، شيميايي و ساير برنامه هاي مرتبط بابهداشت حرفه اي كه از طريق وزارت بهداشت و يا دانشگاه ابلاغ مي شود
 • همكاري براي اجراي برنامه بررسي و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور براساس برنامه هاي مديريت بيمارستان.
 • انجام كليه اموري كه از جانب مقام ما فوق ارجاع مي گردد .