آمار - مدارك پزشكي و بايگاني


 

مسئول واحد آمار - مدارك پزشكي و بايگاني : سحر برنده - كارشناس اسناد و مدارك پزشكي 

 

از آنجايي كه مدارك پزشكي و اطلاعات موجود در آن اهرمي بسيار مطمئن،‌ باارزش و قابل اعتماد در زمينة‌ سياستگذاري و برنامه ريزيهاي مديران بهداشتي و درماني مي باشد،‌ لذا در اصلاح‌،‌ بهبود و پيشبرد آن بايد نهايت سعي و كوشش را نمود و اين امر مشروط به شناسايي بخشهاي مدارك پزشكي مراكز درماني،‌ همچنين شناخت معايب و محاسن و اقدام در جهت اصلاح و بهبود آنها مي باشد .

شناخت بخش مدارك پزشكي و توانمنديهاي آن، نه تنها بررسي تك تك فرمهاي بكار برده شده به عنوان محلي براي ثبت داده ها و منبعي براي بازيابي اطلاعات مفيد مي باشد ،بلكه ارزيابي عملكرد قسمتهاي تشكيل دهندة‌ بخش مدارك پزشكي كه هر يك به نوعي در فرآيند جمع آوري ،‌ ترتيب،‌ ذخيرة‌ مناسب،‌ كلاسه بندي منطبق با اطلاعات آن مركز،‌ بازيابي صحيح اطلاعات و آمارگيريهاي بهداشتي و درماني كه پاية‌ استدلالهاي منطقي در نوع خدمات ارائه شده و مؤثر در پيش بيني هاي بعدي هستند را نيز در بر مي گيرد .

بخش مدارک پزشکی با هدف ارائه خدمت به بیماران ، پزشکان ، مدیران بیمارستانها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استاندارد ها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخش های بیمارستان محسوب میشود :

 • داشتن یک سیستم کارآمد و یکپارچه برای نگهداری پرونده کامل بیماران
 • ارائه‌ی آمار اقدامات تشخیصی و بالینی انجام شده و تفسیر و تحلیل آن
 • تهیه و نگهداری اندکس های بیماران به منظور یافتن پرونده های پزشکی در مراجعات مکرر
 • تهیه و نگهداری اندکس جراحی ها و بیماریها به منظور کمک در امر تحقیقات و پژوهش
 • تهیه خلاصه پرونده پزشکی به منظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام

واحد آمار و مدارك پزشكي و بايگاني شامل قسمتهاي ذيل مي باشد :

 • آمار
 • كدگذاري
 • بايگاني
 • پذيرش

شرح وظايف مسئول آمار و مدارك پزشكي و بايگاني :

 •   کد گذاری پرونده های پزشکی بیماران بر اساس تشخیص اولیه حین درمان ، تشخیص نهائی ، اعمال جراحی و سایر اقدامات پزشکی و علل خارجی ( حوادث - آسیب ها و مسمومیت ها ) از کتاب کد گذاری بین المللی بیمـاریها
 • دریافت آمار روزانه از بخش ها و کنترل آنها با تکمیل آمار ماهیانه درمان بالینی( به تفکیک بخش ها)، عفونتهای بیمارستانی، بیماریهای نمونه ای ، مراجعین ، فعالیتهای بیمارستانی و ارسال آنها به معاونت درمان دانشگاه ايران

شرح وظايف قسمت بایگانی مدارک پزشکی :

 • نگهداری پرونده‌ی بیماران درفایل‌های مربوطه طبق استاندار‌های بایگانی
 • پاسخگویی به مراجعین جهت تحویل مدارک مورد نیاز بیمه های تکمیلی
 • پاسخگویی به مراجعین جهت تحویل مدارک مورد نیاز کمسیون پزشکی یا نظام‌ وظیفه
 • ارسال مدارک مورد نیاز جهت پزشکی ‌قانونی طبق دستورالعمل‌های مصوب
 • ارسال مدارک مورد نیاز جهت اداره‌ی ثبت احوال طبق دستورالعمل‌های مصوب
 • پاسخگویی به مراجعین و پیگیری امور مربوط به جانبازان، ایثارگران، خانواده‌ی شهدا و کمیته‌ی امداد

 پذيرش :    

مسئول واحد پذيرش : شبنم محبوب - كارشناس اسناد و مدارك پزشكي   

شرح وظايف متصدي پذيرش : 

 • اخذ آمار و اطلاعات لازم از ظرفيت پذيرش بيمارستان و اقدام به پذيرش بيمار براساس دستورالعملهاي گردش كار در بيمارستان
 • صدورقبض - تكميل فرمهاي لازم - تشكيل و تكميل پرونده و هماهنگي و اقدام براي تعيين و تاديه ميزان ودايع پرداختي و اعمال كنترلهاي لازم در اين زمينه و همچنين هماهنگي براي تعديل وديعه بيماران باكسب موافقت مقامات مجاز
 • هماهنگي و اقدام براي پذيرش بيماراني كه تحت پوشش انواع بيمه هستند
 • راهنمائي بيماران براي بستري شدن در بخشهاي مختلف با هماهنگي قبلي مسئولان ذيربط و هماهنگي و اقدام براي تعيين وقت و نوبت.
 • پيگيري و كسب اطلاع از ظرفيت پذيرش دربخشهاي مختلف و هماهنگي و تماس با مسئولان بخشها به منظور اعزام بيمار جهت بستري شدن و اقدام به اعزام بيمار به بخشهاي مختلف.
 • تهيه ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارسال آن به قسمتهاي ذيربط و هماهنگي و اقدام براي اصلاح موارد مغاير
 • انجام ساير اموري كه درحدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده ازجانب مافوق ارجاع گردد