مهندسي پزشكي


مسئول واحد مهندسي پزشكي : رضوان باقري - كارشناس ارشد مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك

شرح وظايف :

 • نظارت و تأييد خريد تجهيزات پزشكي
 • برنامه ريزي و پيگيري كاليبراسيون تجهيزات پزشكي طبق توصيه هاي كارخانه سازنده دستگاه
 • برنامه ريزي و پيگيري تعميرات پيشگيرانه تجهيزات پزشكي طبق توصيه هاي كارخانه سازنده
 • راند روزانه و هفتگي تجهيزات پزشكي
 • نظارت و تأييد تعميرات تجهيزات پزشكي صورت گرفته توسط شركتها
 • آموزش چگونگي نگهداري و كار با تجهيزات پزشكي به اپراتور دستگاهها
 • تهيه و به روز نگهداشتن شناسنامه تجهيزات پزشكي
 • نياز سنجي سالانه تجهيزات پزشكي مورد نياز بيمارستان
 • شركت در كلاسهاي باز آموزي تجهيزات پزشكي
 • تعمير و سرويس تجهيزات پزشكي با توجه به امكانات موجود در واحد ها
 • تهيه گزارش هاي دوره ای و ارسال به مديريت بيمارستان