دبيرخانه


مسئول واحد دبیر خانه : سهيلا مرادي - كارشناس علوم كامپيوتر

شرح وظايف :

 • آشنايي كامل با سيستم مكانيزه ثبت، ورود و صدور نامه ها و مراسلات اداري
 • تهيه پيش نويس برخي از نامه ها و گزارشات و جدول هاي مختلف زير نظر مقام ما فوق
 • مهارت استفاده از نرم افزار هاي پردازش متن – دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي
 • انجام امور بايگاني عادي جاري ، به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مكاتبات
 • مذاكره با مقام مافوق در موضوعات مربوط به امور دبيرخانه
 • ثبت صحيح خلاصه مشخصات نامه هاي وارده و صادره - موضوع و شماره آنها در نرم افزار دبيرخانه
 • ثبت مرخصي پرسنل در نرم افزار دبيرخانه
 • تايپ كليه نامه هاي اداري ، مالي ، صورتجلسات و قرارداد ها و ...
 • بازديد از E_mail بيمارستان و دريافت ايميل هاي بيمارستان از مراكز و شركت هاي مختلف و ارجاع آن به مدير مربوطه
 • آشنائي كامل جهت برقراري ارتباط با سيستم اتوماسيون اداري دانشگاه علوم پزشكي ايران
 • دريافت و ارسال نامه هاي مربوط به دانشگاه علوم پزشكي ايران از طريق اتوماسيون اداري 
 • انجام ساير امور اجرائي مربوط به شغل از سوي مقام ما فوق