مديريت


مسئول دفتر مدير عامل : مرجان جعفرخاني - كاردان روابط عمومي

شرح وظايف :

 • پاسخگويي به موقع به تلفن ها و در صورت لزوم برقراري ارتباط با دفتر مديرعامل و مديران ارشد بيمارستان
 • تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوطه   
 • انجام فعاليت هاي مرتبط با كارتابل مديرعامل و مديريت داخلي
 • تنظيم و برنامه ريزي زمان جلسات، ملاقات ها، نشست ها و....
 • ابلاغ دستورات مديريت به اشخاص و مؤسسات ذيربط و يا واحدهاي تابع
 • نظارت در زمينه دريافت ، ثبت و توزيع و نگهداري و بايگاني نامه ها و ساير اسناد و مدارك واحد مربوطه و پيگيري برخي از نامه ها از سازمان ها  و شركت ها
 • پيگيري كميته ها از دبيران مربوطه
 • دعوت از اعضاء هيات مديره جهت شركت در جلسه هيات مديره بيمارستان
 • تنظيم و آماده نمودن صورتجلسه هيات مديره جهت جلسات هيات مديره بيمارستان
 • تنظيم جلسات شوراي پزشكي جهت پزشكان ميهمان و تكميل و بايگاني كردن پرونده پزشكان
 • تنظيم ليست متقاضيان داخلي يا خارجي جهت ملاقات با مقام مربوطه و تعيين ساعت ملاقات براي آنها
 • آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات براي اطلاع مقام مربوطه
 • پاسخگويي به مراجعين دفتر رياست و  راهنمايي آنها و در صورت لزوم انجام درخواست هاي مراجعين
 • ارسال بخشنامه هاي داخلي از سوي مديريت به واحد ها و بخش هاي بيمارستان
 • انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب ما فوق ارجاع گردد
 • جمع آوري برگه هاي شكايات / انتقادات / پيشنهادات از صندوق مربوطه و ثبت آن در سيستم