شوراي اسلامي كار


 

 

 

  شهرام شاهي ( رياست شوراي اسلامي كار )

شوراي اسلامي كار بيمارستان صدر (به آفرين ) در تاريخ ‏3‏2‏/‏2‏1‏/‏6‏7‏3‏1 طي شماره  704-1-7 در اداره  كل تعاون ،كار و رفاه تامين اجتماعي به ثبت رسيده و از آن زمان در اين مركز مشغول  به انجام وظيفه و تعامل بين مديريت و پرسنل  در جهت  ارتقا اهداف عالي  بيمارستان بوده است .