بيماران مشمول بيمه سلامت همگاني


 

 

بنا به ابلاغ بيمه سلامت همگاني ،‌از تاريخ 1396/08/01 كليه مراكز درماني خصوصي از جمله بيمارستان صدر ( به آفرين ) مجاز به ارائه خدمت به بيماران تحت پوشش بيمه فوق نخواهند بود