درمانگاه بيمارستان صدر به آفرين

جراح عمومي


دكتر محمد بابائي

زمان حضور:شنبه ها تا پنج شنبه ها ساعت 10 تا 12

جراح و متخصص چشم


دكتر محمد حسن طريقت منفرد

زمان حضور:شنبه ها ساعت 14 تا 17 - يكشنبه ها ساعت 11 تا 13 - چهار شنبه ها ساعت 14-17

دكتر حميد رضا طوسي

زمان حضور:شنبه ها ساعت 8 تا 12 چهارشنبه ها ساعت 9 تا 12

دكتر مرتضي احمديان تهراني

زمان حضور:يكشنبه ها ساعت 8 تا 10

دكتر ابوالقاسم مختاري

زمان حضور:يكشنبه ها ساعت 14-18 يك هفته در ميان - دوشنبه ها ساعت 8 تا 11 - سه شنبه ها ساعت 14-18 يك هفته در ميان

دكتر يداله اسلامي

زمان حضور:دوشنبه ها ساعت 11 تا 13

دكتر محسن رمضان زاده

زمان حضور:سه شنبه ها ساعت 9 تا 12

دكتر امير عبداله خياباني

زمان حضور:يكشتبه ها و سه شنبه ها يك هفته درميان ساعت 14 تا 18

دكتر پيروزه فارسي

زمان حضور:پنج شنبه ها ساعت 8 تا 10

دكتر شهروز شهبازي

زمان حضور:دوشنبه ها ساعت ها 14 تا 18

دكتر احمد شجاعي

زمان حضور:سه شنبه ها ساعت 14 تا 16

دكتر عليرضا بشارت

زمان حضور:چهارشنبه ها ساعت 14 تا 16

دكتر رضا پورمازار

زمان حضور:شنبه ها ساعت 10-13

جراح و متخصص چشم - فوق تخصص اوربيت


دكتر احمد علي فردوسي

زمان حضور:پنج شنبه ها ساعت 10 تا 12

عمومي


دكتر سهيل كيا

زمان حضور:شنبه - سه شنبه ساعت 16-14

دكتر اصغر افضل زاده

زمان حضور:شنبه ها ساعت 8 تا 11و يكشنبه ها ساعت 8 تا 10و چهارشنبه ها ساعت 8تا 12

دكتر زهره چناري

زمان حضور:يكشنبه ها ساعت 8 تا 12 و 14 تا 16 - سه شنبه ها ساعت 8 تا 12

دكتر مسعود بحراني

زمان حضور:سه شنبه ها ساعت 8 تا 12 و دوشبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14 تا 16

دكتر بابك سيدين

زمان حضور:دوشنبه ها ساعت 8 تا 11 و پنچ شنبه ها ساعت 8 تا 11

متخصص ENT


دكتر مهدي پاشاخانلو

زمان حضور:شنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 10تا12 دوشنبه ها ساعت 8تا10

دكتر عباسعلي قنبريان

زمان حضور:يكشنبه ها ساعت 8تا12 و چهارشنبه ها ساعت 8تا10 يكشنبه و دوشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14تا16

متخصص داخلي


دكتر سيروس دانش

زمان حضور:شنبه - يكشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و پنج شنبه ساعت 9-7

سميه خياطيان

زمان حضور:شنبه ها تا چهار شنبه ها ساعت 8 تا 10

متخصص ريه و مجاري تنفسي


دكتر منوچهر مشتاقي

زمان حضور:شنبه ها و يكشنبه ها و دوشنبه ها وچهارشنبه ها ساعت 10 تا 12

متخصص زنان


دكتر منظر سليماني

زمان حضور:شنبه ها ساعت 8 تا 12

دكتر بيتك طرازي

زمان حضور:يكشنبه ها ساعت 8 تا 10

دكتر مريم صداقت

زمان حضور:يكشنبه ها ساعت 10 تا 12

دكتر فرزانه ضيا عربشاهي

زمان حضور:دوشنبه ها ساعت 8 تا 10

دكتر صديقه آذري

زمان حضور:سه شنبه ها ساعت 8 تا 10

دكتر جليله ضميري

زمان حضور:دوشنبه ها ساعت 10تا 12 و چهارشنبه ها ساعت 8 تا 12

دكتر الهه عظيم زاده

زمان حضور:سه شنبه ها ساعت 10 تا 12

دكتر كبري تسبيحي

زمان حضور:پنج شنبه ها ساعت 8 تا 10

دكتر نوشين صحابي

زمان حضور:شنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14 تا 16

دكتر شهسوار حقيقي

زمان حضور:يكشنبه ها ساعت 14 تا 16

دكتر رويا كلانتري

زمان حضور:دوشنبه ها ساعت 14 تا 16

متخصص شبكيه


دكتر آرزو آستركي

زمان حضور: شنبه ها ساعت 8 تا 10 - يكشنبه ها ساعت 16-14 يك هفته در ميان - سه شنبه ها ساعت 8 تا 12

دكتر اردشير پاپي

زمان حضور:يكشنبه ها 9 تا 11

دكتر غلامرضا كشاورزي

زمان حضور:دوشنبه ها ساعت 8 تا 10 - به صورت يك هفته درميان

دكتر سيد هاشم موسوي

زمان حضور:چهارشنبه ها ساعت 8 تا 11

تافگه محمدي

زمان حضور:پنج شنبه ها ساعت 8 - 12

متخصص طب فيزيك


دكتر الهه شيردل

زمان حضور:شنبه ها ساعت 14:30 تا 16

متخصص قلب


دكتر سعيد يارمحمدي

زمان حضور:شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 9 تا 12

دكتر فريدون محمدزاده

زمان حضور:يكشنبه ها ساعت 8 تا 10

دكتر فريده رفيعي

زمان حضور:يكشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 10 تا 12

دكتر سعيده عادلي

زمان حضور:سه شنبه ها ساعت 8 تا 10

دكتر رويا اخروي

زمان حضور:شنبه ها و دو شنبه ها ساعت 14 تا 16

دكتر فريبرز غفاري حق

زمان حضور:چهارشنبه ها ساعت 14-16

دكتر محمد هادي كديور

زمان حضور:دوشنبه ها ساعت 16تا 18

دكترفرامرز فلاحي

زمان حضور:سه شنبه ها ساعت 14 تا 16

متخصص قلب - فلوشيپ الكتروفيزيولوژي باليني قلب


دكتر زهرا شمسعلي

زمان حضور:سه شنبه ها ساعت 16-14

متخصص مغز و اعصاب


دكتر خسرو خسروي

زمان حضور:شنبه ها و دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 11:30